پنلهای خورشیدی
احداث ۵۶۱ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط و جایگزینی قریب به ۱۰۰۰ کیلومتر شبکه فرسوده با کابل خودنگهدار در سال ۱۴۰۱ 28 فروردین 1402
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان:

احداث ۵۶۱ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط و جایگزینی قریب به ۱۰۰۰ کیلومتر شبکه فرسوده با کابل خودنگهدار در سال ۱۴۰۱

محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان خلاصه عملکرد اینشرکت در سال 1401 را ارائه داد.