۰ تکتم نیوز/منبع خبر چه کسی است؟ آدرس صفحه را بررسی کنید. نویسنده چه کسی است؟ تاریخ مطلب برای چه زمانی است؟ به مطلب معتبری ارجاع داده است یا نه؟ آیا متن ویرایش شده یا غلط املایی دارد؟ آیا خبر یا محتوا توسط منابع دیگر تایید شده است؟

تکتم نیوز/منبع خبر چه کسی است؟ آدرس صفحه را بررسی کنید. نویسنده چه کسی است؟ تاریخ مطلب برای چه زمانی است؟ به مطلب معتبری ارجاع داده است یا نه؟ آیا متن ویرایش شده یا غلط املایی دارد؟ آیا خبر یا محتوا توسط منابع دیگر تایید شده است؟