۰ تکتم نیوز/تعداد افغانیهای مقیم ایران در چهار دولت با هم مقایسه شده است که برآورد میشود تعداد افغانیها در ایران حدود ۹ میلیون نفر باشد.

تکتم نیوز/تعداد افغانیهای مقیم ایران در چهار دولت با هم مقایسه شده است که برآورد میشود تعداد افغانیها در ایران حدود ۹ میلیون نفر باشد.

  • منبع خبر : اقتصاد 24