جلسه شورای مدیران مناطق شهرداری رشت با تاکید شهردار مبنی بر پیگیری روزانه اخذ مجوزهای لازم برای اجرای پروژه سرمایه گذاری گیل لند برگزار شد.

به گزارش تکتم نیوز، جلسه شورای مدیران مناطق پنجگانه شهرداری امروز پنجشنبه ۴ آبان ۱۴۰۲ به ریاست رحیم شوقی شهردار برگزار شد.

میزان تحقق بودجه و درآمد به تفکیک مناطق، پرونده های مرتبط با ماده پنج مناطق پنجگانه، پرونده های مرتبط با بند (ت) تبصره شش قانون بودجه کشور و پروژه های عمرانی و خدماتی مناطق در جلسه مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

پروژه سرمایه گذاری گیل لند و دستور پیگیری روزانه به منظور اخذ مجوزهای لازم در راستای اجرای پروژه با هدف توسعه اقتصاد مبتنی بر گردشگری شهری و اشتغالزایی برای رشت از موضوع هایی بود که در جلسه شورای مدیران مناطق شهرداری رشت بررسی شد.