۶۰۰۰هکتار باغ چایی رها شده،حبیب جهانساز،رییس سازمان چای کشور،اصلاح باغات به زراعی،تولید چای خشک
02 دی 1400
احیای باغات جای

تسریع در ۶۰۰۰هکتار باغ چای رها شده

حبیب جهانساز،رییس سازمان چای کشور خبر داد: ۶ هزار هکتار باغ چای رها شده وجود دارد که هرساله باید ۵۰۰ تا ۶۰۰ هکتار احیا کنیم.