کمیته فیلترینگ
آیا رئیس جمهور می تواند درباره گشت ارشاد، فیلترینگ و اخراج استادان و دانشجویان کاری کند؟ / پاسخ “مثبت” است به این دلایل 16 تیر 1403

آیا رئیس جمهور می تواند درباره گشت ارشاد، فیلترینگ و اخراج استادان و دانشجویان کاری کند؟ / پاسخ “مثبت” است به این دلایل

همچنین نیمی از اعضای "کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" که به کمیته فیلترینگ معروف است، وزرای دولت هستند و نیم دیگر به مجلس و قوه قضائیه و صدا و سیما و ... مربوط می شوند. بنابر این،حتی اگر همه رای به فیلترینگ دهند، تا دولتی ها نپذیرند، محقق نمی شود.