کارکنان شرکت گاز
اجرای بیش از ۶۷۹ کیلومتر شبکه گاز در منطقه سیستان توسط شرکت گاز استان گیلان 11 مرداد 1402

اجرای بیش از ۶۷۹ کیلومتر شبکه گاز در منطقه سیستان توسط شرکت گاز استان گیلان

از مجموع ۷۰۰ کیلومتر شبکه گاز طراحی شده در پنج پیمان برای گازرسانی به شهرستان زابل و چهار شهر محمدآباد، زهک، ادیمی و دوست محمد، بیش از 679 کیلومتر (118 کیلومتر خط تغذیه و 561 کیلومتر شبکه توزیع) آن توسط شرکت گاز استان گیلان اجرا و حدود 373 کیلومتر آن گازدار شده است.