کابل خود نگهدار،بخش سنگر،شبکه فرسوده
10 بهمن 1400
با تعویض 1200 متر شبکه سیمی فرسوده با کابل خودنگهدار

پایداری شبکه های توزیع برق در بخش سنگر تداوم یافت

پروژه تعویض 1200 مترشبکه فرسوده سیمی با کابل خودنگهدار با هدف كاهش انرژی توزیع نشده در روستای اسلام آباد بخش سنگر از توابع شهرستان رشت به بهره برداری رسید.