پیشرفت فیزیکی
بازگشایی محور لب آب به سمت رودبارتان و پروژه زیباسازی محیطی 21 مرداد 1402
تلاش شهرداری برای بازگشایی مسیرهای جدید

بازگشایی محور لب آب به سمت رودبارتان و پروژه زیباسازی محیطی

شهردار رشت از بازگشایی محور لب آب به سمت رودبارتان بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی اقدامات قرار گرفت.