پیاده‌راه فرهنگی رشت
ایجاد تحرک اقتصادی در خیابان سعدی رشت 09 تیر 1403

ایجاد تحرک اقتصادی در خیابان سعدی رشت

رئیس شورای اسلامي شهر رشت با بیان اینکه خیابان سعدی از خیابان های قدیمی رشت محسوب می شود گفت: با ایجاد و احیای فضاهای تجاری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌توان تحرک خوبی در این قسمت از شهر ایجاد کرد.