پسماند سراوان
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اقدامات شهرداری رشت در خصوص ساماندهی پسماند سراوان را دلگرم کننده خواند 24 تیر 1402
برگزاری چهل و سومین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند با دستور گزارش شهرداری رشت در خصوص ساماندهی محل دفن سراوان

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اقدامات شهرداری رشت در خصوص ساماندهی پسماند سراوان را دلگرم کننده خواند

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در چهل و سومین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند که با دستور گزارش شهرداری رشت در خصوص ساماندهی محل دفن سراوان برگزار شد گفت: شهرداری رشت در مدت ۲ ماه گذشته اقدامات عملیاتی خوبی در زمینه ساماندهی پسماند سراوان انجام داده است که مایه دلگرمی است.