پروژه سرمایه گذاری گیل لند
برگزاری جلسه شورای مدیران مناطق شهرداری به ریاست شهردار رشت 04 آبان 1402
با تاکید بر تسریع در اخذ مجوزهای لازم برای اجرای پروژه سرمایه گذاری گیل لند صورت گرفت

برگزاری جلسه شورای مدیران مناطق شهرداری به ریاست شهردار رشت

جلسه شورای مدیران مناطق شهرداری رشت با تاکید شهردار مبنی بر پیگیری روزانه اخذ مجوزهای لازم برای اجرای پروژه سرمایه گذاری گیل لند برگزار شد.