پروازهای مسیر رشت به شیراز
باطلی پروازهای مسیر رشت به شیراز و رشت به بندرعباس در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ 27 فروردین 1403

باطلی پروازهای مسیر رشت به شیراز و رشت به بندرعباس در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶

پروازهاي مسير رشت به شيراز و رشت به بندرعباس در روز يکشنبه مورخ 1403/01/26 باطل گرديد.