هوشمندسازی گشت ارشاد
گشت ارشاد حذف شد 10 دی 1402
ادعای مرکز پژو‌هش‌های مجلس:

گشت ارشاد حذف شد

عضو مرکز پژوهش های مجلس و یکی از طراحان لایحه حجاب تاکید کرد: گشت ارشاد بخاطر آسیب ها و ناکارآمدی‌اش توسط مجلس حذف شد.