نیروگاه های گیلان و بادی منجیل،محسن بابازاده”، بزرگترین نیروگاه بادی ایران
09 دی 1400
در آذر ماه امسال تحقق یافت؛

دریافت برق از نیروگاه های گیلان و بادی منجیل

دریافت بیش از 660 هزار مگاوات ساعت انرژی برق از نیروگاه های گیلان و بادی منجیل در آذر ماه امسال؛