نمایشگاه توانمندی صادراتی ایران
حسن ختام نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران 23 اردیبهشت 1402

حسن ختام نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران

حسن ختام نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران با حضور دکتر عبدالملکی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی برگزارشد.