مهدی کاظمیان،مدیر روابط عمومی منطقه ازاد انزلی،مجوز فعالیت های اقتصادی،
05 دی 1400
مهدی کاظمیان سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد:

با اصلاح فرایندهای کسب و کار و بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی؛ فرآیند صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی در منطقه آزاد انزلی تسهیل می شود

مهدی کاظمیان سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد:بازنگری در راستای مانع زدائی و پشتیبانی از کسب وکارها و در قالب صورتجلسه ای به امضای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره،معاونین و مدیران سازمان و روسای انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان،جامعه بازاریان و بازرگانان،مدیران مجتمع های تجاری منطقه و نماینده شورایعالی هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور رسیده است