مناطق پنج گانه
پروژه پارک ۴۵۰ هکتاری لاکان هر چه سریعتر تکمیل شود 22 خرداد 1402
شهردار رشت در جلسه شورای معاونین تاکید کرد:

پروژه پارک ۴۵۰ هکتاری لاکان هر چه سریعتر تکمیل شود

شهردار رشت در جلسه شورای معاونین تاکیدکرد: پروژه پارک ۴۵۰ هکتاری لاکان هر چه سریعتر تکمیل شود.