ملاقات چهره به چهره
پاسخگویی فرماندار رشت به مراجعات مردمی دو بخش کوچصفهان و لشت نشاء 30 فروردین 1402

پاسخگویی فرماندار رشت به مراجعات مردمی دو بخش کوچصفهان و لشت نشاء

مطابق با روال سه شنبه های هر هفته، ملاقات چهره به چهره فرماندار رشت با مراجعان مردمی، این بار در دو حوزه بخشداری کوچصفهان و لشت نشاء برگزار شد.