مراکز درمانی
ارتقا کیفیت خدمات درمانی باید در اولویت قرار گیرد 20 اردیبهشت 1402
مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان در بازدید از مراکز درمانی تابعه

ارتقا کیفیت خدمات درمانی باید در اولویت قرار گیرد

مدیر درمان تامین اجتماعی به همراه تیمی از کارشناسان خبره درمان روز یکشنبه 17اردیبهشت، به منظور پایش عملکرد و بررسی کیفت خدمات، از مراکزدرمانی تابعه غرب گیلان بازدید نمود.