مدیریت مصرف انرژی
مدیرعامل شرکت گاز گیلان بر مدیریت مصرف انرژی الکتریکی تاکید کرد 24 اردیبهشت 1402

مدیرعامل شرکت گاز گیلان بر مدیریت مصرف انرژی الکتریکی تاکید کرد

مدیرعامل شرکت گاز گیلان در جلسه کمیته انرژی این شرکت با اشاره به آغاز فصل گرما بر مدیریت مصرف انرژی الکتریکی تاکید کرد.