محمدباقر نوبخت
نوبخت تایید صلاحیت شد 23 آبان 1402

نوبخت تایید صلاحیت شد

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه توسط هیات اجرایی تاییدصلاحیت شد.