محدوده دیماند
نصب ۲۴۲ limiter (محدود کننده) مصرف بر روی انشعابات مشترکین اداری در کل استان 20 تیر 1402
مدیر عامل توزیع برق گیلان:

نصب ۲۴۲ limiter (محدود کننده) مصرف بر روی انشعابات مشترکین اداری در کل استان

محمد تقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان از نصب ۲۴۲ محدود کننده مصرف بر روی کنتورهای هوشمند مشترکین اداری به منظور رویت پذیری و کنترل پذیری این دسته از مشترکین استان گیلان خبر داد.