محبوبی حسن کیاده،نواحی صنعتی گیلان
مدیران شهرک ها می بایستی تمام همت خود را در مسیر رفع مشکلات واحدهای صنعتی به کار گیرند 05 دی 1401
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت:

مدیران شهرک ها می بایستی تمام همت خود را در مسیر رفع مشکلات واحدهای صنعتی به کار گیرند

نشست مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان با مدیران شهرک ها و نواحی صنعتی استان برگزار شد.