مجید عزیزی،شورای شهر رشت،بوروکراسی اداری
26 دی 1400
رئیس شورای شهر رشت مطرح کرد؛

عدم تحقق ردیف های اعتباری شورای شهر رشت

رئیس شورای شهررشت با اشاره به پیش بینی بودجه های اندک برای این شورا، گفت: ردیف های اعتباری محدود پیش بینی شده برای شورای شهر رشت تحقق نیافته است.