مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران
حضور شهردار رشت در نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران 23 اردیبهشت 1402
مجمع شهرداران کلانشهر های ایران

حضور شهردار رشت در نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران

رحیم شوقی شهردار رشت در چهارمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که به ریاست معاون اول رئیس جمهور در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد شرکت کرد.