فرهنگ و ارشاد گیلان،رضاثقتی،منویات رهبرانقلاب
فراخوان مقالات ، ایده‌ها و پیشنهادات در راستای بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور با برش استانی 03 بهمن 1401
با دعوت دبیر شورای فرهنگ عمومی گیلان صورت پذیرفت ؛

فراخوان مقالات ، ایده‌ها و پیشنهادات در راستای بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور با برش استانی

با دعوت دبیر شورای فرهنگ عمومی گیلان ؛ فراخوان مقالات ، ایده‌ها و پیشنهادات در راستای بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور با برش استانی اعلام شد .