عملیات روکش آسفالت
اجرای عملیات روکش آسفالت در مناطق پنج گانه رشت 21 فروردین 1403
با دستور شهردار رشت؛

اجرای عملیات روکش آسفالت در مناطق پنج گانه رشت

با دستور شهردار رشت عملیات روکش آسفالت مناطق پنج گانه رشت توسط سازمان عمران و بازآفرینی در حال اجرا است.