علوم پزشکی
انجام عمل جراحی بایپس معده و اسلیو در مرکز آموزشی و درمانی پورسینا 30 فروردین 1402

انجام عمل جراحی بایپس معده و اسلیو در مرکز آموزشی و درمانی پورسینا

برای اولین بار، عمل جراحی بایپس معده و اسلیو در مرکز آموزشی و درمانی پورسینا انجام شد.