عامل شرکت گاز گیلان
رعایت نکات ایمنی، تضمین کننده پاییز و زمستانی آرام و امن است 04 آبان 1402
مدیرعامل شرکت گاز گیلان:

رعایت نکات ایمنی، تضمین کننده پاییز و زمستانی آرام و امن است

مدیرعامل شرکت گاز گیلان با شروع سرما از همه مشترکین گاز درخواست کرد تا با رعایت نکات ایمنی و استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، پاییز و زمستانی آرام و امن را در کنار خانواده خود سپری نمایند.