طرح های عمرانی میثاق شهرداری رشت
فرآیند احداث پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان نیروی دریایی به ۱۶/۲ درصد رسید 14 اسفند 1402
رشت در مسیر تحول؛

فرآیند احداث پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان نیروی دریایی به ۱۶/۲ درصد رسید

فرآیند عملیات اجرایی احداث پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان نیروی دریایی (شهدای 7 آذر) از طرح های عمرانی میثاق شهرداری رشت به 16/2 درصد رسید.