طاقت انتقاد
دعا کنید خدا به ما توفیق بدهد طاقت انتقاد پیدا بکنیم 27 اردیبهشت 1403
رهبر انقلاب:

دعا کنید خدا به ما توفیق بدهد طاقت انتقاد پیدا بکنیم

۰ تکتم نیوز/رهبر انقلاب در پاسخ به جوانی که گفت “کمک کنید مردم توان انتقاد پیدا بکنند چون وقتی آدم تاریخ را می خواند هر سیستمی که تحمل انتقاد نداشته باشد رو به شکست می رود” گفت: کاملا حق با شماست. شما هم دعا کنید که خدا به ما توفیق بدهد هم طاقت انتقاد پیدا […]