صحن علنی شورای اسلامی شهر رشت
حضور شهردار رشت در جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر 15 آبان 1402
با تشکیل یکصد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت صورت گرفت ؛

حضور شهردار رشت در جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر

شهردار رشت در صحن علنی یکصد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت که با حضور اعضای شورا تشکیل شد، حضور پیدا کرد.