شهرهای صنایع دستی،
جلسه برنامه ریزی ثبت شهر رشت در شبکه جهانی شهر های صنایع دستی برگزار شد 02 اسفند 1401
با حضور سرپرست شهرداری رشت و ریاست شورای اسلامی

جلسه برنامه ریزی ثبت شهر رشت در شبکه جهانی شهر های صنایع دستی برگزار شد

جلسه برنامه ریزی ثبت رشت در " شبکه جهانی شهرهای صنایع دستی" در ساختمان استانداری گیلان برگزار شد.