شرکت فومن شیمی
برگزاری همایش مشترک شرکت توسعه پلاسما درمان خزر و شرکت فومن شیمی 20 اردیبهشت 1402

برگزاری همایش مشترک شرکت توسعه پلاسما درمان خزر و شرکت فومن شیمی

همایش مشترک شرکت توسعه پلاسما درمان خزر و شرکت فومن شیمی با موضوع اهمیت اهدا پلاسما و مزایای آن برگزار شد.