شرکت توسعه پلاسما درمان خزر
برگزاری همایش مشترک شرکت توسعه پلاسما درمان خزر و فروشگاه نجم خاورمیانه رشت 26 اردیبهشت 1402
با موضوع اهمیت اهدا پلاسما و مزایای آن

برگزاری همایش مشترک شرکت توسعه پلاسما درمان خزر و فروشگاه نجم خاورمیانه رشت

با موضوع اهمیت اهدای پلاسما و مزایای آن، همایش مشترک شرکت توسعه پلاسما درمان خزر و فروشگاه نجم خاورمیانه رشت برگزارشد.