شرکت توزیع برق گیلان
دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان با مدیریت و کارکنان دفتر روابط عمومی اینشرکت 01 خرداد 1402
به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی انجام شد:

دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان با مدیریت و کارکنان دفتر روابط عمومی اینشرکت

محمد تقی مهدیزاده طی نشستی به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی ضمن تقدیر از کارکنان روابط عمومی بر اهمیت آگاه سازی مشترکین و استماع نظرات و انقادات مردمی تاکید کرد.