شرکت بهروب،پسماندخشک،تفکیک زباله
بررسی عملکرد شرکت ایده پردازان الکترونیک (بهروب) 25 دی 1401

بررسی عملکرد شرکت ایده پردازان الکترونیک (بهروب)

جلسه شورای اسلامی شهر با موضوع بررسی و ارائه عملکرد شرکت بهروب به ریاست محمدحسین واثق کارگرنیاو با حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت، حسن هادی زاده مدیرعامل پسماند و مدیر شرکت بهروب برگزار شد.