شرکت آبفا،شبکه آبرسانی،آب شرب سالم
توسعه شبکه آبرسانی روستاهای دو گور و ضیابر صومعه سرا 22 دی 1401

توسعه شبکه آبرسانی روستاهای دو گور و ضیابر صومعه سرا

شبکه آبرسانی روستاهای دو گور و ضیابر شهرستان صومعه سرا توسعه یافت.