شبکه فشارمتوسط
اصلاح قریب به ۵۰۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط طی ۳۶۴ مرحله طرح تاب آوری در سال ۱۴۰۱ 30 فروردین 1402
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان خبر داد :

اصلاح قریب به ۵۰۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط طی ۳۶۴ مرحله طرح تاب آوری در سال ۱۴۰۱

محمد تقی مهدیزاده مدیرعامل توزیع برق گیلان جزییات طرح جهادی افزایش تاب آوری شبکه های فشار متوسط در سال 1401 را ارائه داد .