سومین شهر گردشپذیر ایران
رشد ۱۴ برابری پروازهای خارجی از فرودگاه سردارجنگل رشت 11 تیر 1403

رشد ۱۴ برابری پروازهای خارجی از فرودگاه سردارجنگل رشت

پروازهاي خارجي فرودگاه گيلان ۱۴ برابر شد.