سه رکن اصلی کابینه
خروج شش وزیر از کابینه در دو سال، رکورد رئیسی در دولت‌های ایران / سفره مردم هر روز آب می‌رود خروج شش وزیر از کابینه در دو سال، رکورد رئیسی در دولت‌های ایران / سفره مردم هر روز آب می‌رود 12 مرداد 1402
هادی حق شناس، نماینده ادوار مجلس: برنامه هفتم، برنامه نیست ، رویانامه است

خروج شش وزیر از کابینه در دو سال، رکورد رئیسی در دولت‌های ایران / سفره مردم هر روز آب می‌رود خروج شش وزیر از کابینه در دو سال، رکورد رئیسی در دولت‌های ایران / سفره مردم هر روز آب می‌رود

وقتی به شعارهای اساسی دولت برمی گردیم می بینیم آن شعار ها هم تحقق پیدا نکرده است