سرپرست فرمانداری رشت،ملاقات مردمی،دکتر امام پناهی
21 دی 1400

روز پرکار سرپرست فرمانداری رشت در راستای حل مشکلات مردمی

سرپرست فرمانداری رشت به صورت چهره به چهره، مشکلات مراجعان فرمانداری را بررسی کرد.