سارا اسماعیلی مقدم،شهرداری منطقه ۵
سارا اسماعیلی مقدم سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری منطقه پنج رشت شد 30 دی 1401
انتصاب جدید در منطقه 5 شهرداری رشت

سارا اسماعیلی مقدم سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری منطقه پنج رشت شد

یک بانوی فرهیخته به سمت سرپرست معاونت مالی شهرداری منطقه5 منصوب شد.