رکوردشکنی مصرف برق
رکورد شکنی مجدد مصرف برق در استان گیلان/ نیاز مصرف برق در گیلان از ۲هزار مگاوات عبور کرد 18 مرداد 1402
نیاز ضروری به همراهی مشترکان:

رکورد شکنی مجدد مصرف برق در استان گیلان/ نیاز مصرف برق در گیلان از ۲هزار مگاوات عبور کرد

محمد تقی مهدیزاده مدیرعامل توزیع برق گیلان از افزايش شدید دماي هوا در استان گيلان همراه با افزایش مصرف برق خبر داد و بر لزوم اعمال مدیریت مصرف از سوی مشترکین تاکید ویژه کرد.