رفع موانع تولید،فولاد خزر،فرمانداررشت،
20 آبان 1400
با حضور فرماندار رشت، برگزار شد؛

جلسه رفع موانع تولید مجتمع ذوب آهن فولاد خزر

جلسه رفع موانع تولید با محوریت بررسی مشکلات «مجتمع ذوب آهن فولاد خزر» با حضور فرماندار رشت برگزار شد.