رشد اقتصادی
تورم، ۱۴ درصد کم شد! 29 شهریور 1402
رئیس بانک مرکزی:

تورم، ۱۴ درصد کم شد!

رئیس بانک مرکزی معتقد است 14 واحد درصد از روند افزایشی تورم کاسته شده و نرخ رشد اقتصادی نیز همچنان در حال رشد است.