دانشجوی خارجی
برگزاری هفتمین نشست کارگروه بین المللی‌سازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان 16 اردیبهشت 1402

برگزاری هفتمین نشست کارگروه بین المللی‌سازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

در راستای اجرایی سازی برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی، هفتمین نشست کارگروه بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،برگزار شد.