حذف دفترچه های درمانی،اداره کل بیمه سلامت گیلان،ابو محبوب
01 دی 1400
مدیر پروژه نسخه نویسی الکترونیکی بیمه سلامت

کسب رتبه دوم گیلان در اجرای حذف دفترچه درمانی

کوروش ابومحبوب مدیر پروژه نسخه نویسی الکترونیکی بیمه سلامت استان گیلان خبر داد:گیلان در اجرای طرح نسخه نویسی جز استان های پیشگام است.