جوانی جمعیت
بهره مندی از تمام ظرفیت های دولتی، خصوصی و مشارکت های مردمی برای برون رفت از بحران جمعیتی 12 اردیبهشت 1402
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان تاکید کرد:

بهره مندی از تمام ظرفیت های دولتی، خصوصی و مشارکت های مردمی برای برون رفت از بحران جمعیتی

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر بهره مندی از تمام ظرفیت های دولتی، خصوصی و مشارکت های مردمی برای برون رفت از بحران جمعیتی گیلان تاکید کرد.